Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

ostramonia90
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
ostramonia90
1744 1b8c 500
ostramonia90
8799 a067

May 22 2017

ostramonia90
8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
ostramonia90
Reposted fromFlau Flau viaeglerion eglerion
3874 1736

April 23 2017

ostramonia90
7889 41f9
Reposted fromenn0 enn0 vialockes lockes
ostramonia90

April 18 2017

9906 f240 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawetryagain wetryagain
ostramonia90
3377 76a4
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiaki miaki
ostramonia90
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaaaddicted aaaddicted
ostramonia90
1089 11d4 500
Reposted fromslodziak slodziak vianihuhu nihuhu

April 14 2017

8120 3cba
Reposted fromtosiaa tosiaa viakotfica kotfica

April 10 2017

ostramonia90
1235 eabe 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaIriss Iriss
ostramonia90
8729 c858
Reposted fromfitspro fitspro viaszydera szydera

March 28 2017

ostramonia90
ostramonia90
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viairmelin irmelin
ostramonia90
2805 b2fb
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viairmelin irmelin
ostramonia90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl