Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

ostramonia90
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
ostramonia90
6844 2810 500
Reposted fromMadristas Madristas viapetro petro
ostramonia90
Reposted frombluuu bluuu viamorazmora morazmora
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaNeit Neit
ostramonia90
0848 9449 500
Reposted fromEmisja Emisja viaNeit Neit
ostramonia90
Reposted fromthetemple thetemple viaNeit Neit
ostramonia90
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viaJustuska Justuska
ostramonia90
3506 8b2c
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaNeit Neit
ostramonia90

May 23 2017

ostramonia90
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viazyrafa zyrafa
ostramonia90
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viazyrafa zyrafa
ostramonia90
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viazyrafa zyrafa
ostramonia90
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viazyrafa zyrafa
ostramonia90
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
ostramonia90
1744 1b8c 500
ostramonia90
8799 a067

May 22 2017

ostramonia90
8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
ostramonia90
Reposted fromFlau Flau viaeglerion eglerion
3874 1736

April 23 2017

ostramonia90
7889 41f9
Reposted fromenn0 enn0 vialockes lockes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl